KORONIZACIJA 3

Dalji komentar nije potreban... Zar ne? NAPOMENA: U pitanju je montaža koja nema za cilj izvrgavanje ruglu, već isključivo zabavu.